Vietnamese - Tiếng Việt

Bộ trưởng Bộ Quan hệ Lao tư (Industrial Relations), Natalie Hutchins MP, đã công bố cuộc điều tra về ngành công nhân làm thuê và việc làm bấp bênh tại Victoria nhằm điều tra các hoạt động của công ty công nhân làm thuê, việc làm bấp bênh, hợp đồng giả và vấn đề lạm dụng thị thực để né tránh luật lệ về nơi làm v`iệc và phá hoại các tiêu chuẩn nhân dụng tối thiểu. Giáo sư Anthony Forsyth thuộc Đại học RMIT sẽ chủ trì cuộc điều tra này.

Cuộc điều tra này muốn nghe những trải nghiệm và suy nghĩ của công nhân làm thuê, chủ nhân sử dụng công nhân làm thuê và chủ các đại lý công nhân làm thuê. Cuộc điều tra này cũng sẽ xem xét một cách tổng quát tác động về mặt kinh tế và xã hội của việc làm bấp bênh, chẳng hạn như số giờ làm việc không cố định, thiếu quyền lợi và tiền lương trồi sụt; vì vậy, công nhân, gia đình và bạn bè nên tham gia.

Cuộc điều tra này đã phổ biến tài liệu sơ lược và kêu gọi các bên liên quan nộp bản đệ trình liên quan đến các phạm vi hoạt động. Cuộc điều tra này cũng sẽ tổ chức các cuộc họp công chúng tại vùng nông thôn và đô thị.

Trang mạng này sẽ được cập nhật với những ngày để nộp bản đệ trình cũng như những ngày và địa điểm của các cuộc họp công chúng.

Mọi người đều có thể đến dự cuộc họp công chúng, hoặc gửi email hoặc nộp bản đệ trình. Quý vị có thể gửi bản đệ trình bằng email về labourhire.inquiry@ecodev.vic.gov.au Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi giữ kín tên hoặc bản đệ trình của mình.Cuộc điều tra này sẽ nộp bản báo cáo chính thức trễ nhất là ngày 31 tháng 7 năm 2016.

TERMS OF REFERENCE

Phạm vi hoạt động (Terms of reference)Cuộc điều tra về lĩnh vực công nhân làm thuê và việc làm bấp bênh tại Victoria - phạm vi hoạt động

Để điều tra, xem xét và báo cáo lên Bộ trưởng Quan hệ Lao tư (Industrial Relations) trễ nhất là ngày 31 tháng 7 năm 2016 về:

 1. Mức độ, tính chất và hệ quả đối với công nhân làm thuê ở Victoria, bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi:
  1. tình trạng việc làm của công nhân được các công ty cho thuê công nhân tuyển dụng;
  2. việc sử dụng công nhân làm thuê trong các ngành công nghiệp và/hay vùng nhất định;
  3. việc sử dụng và tác động của các thỏa thuận công nhân làm thuê trong chuỗi cung ứng của các lĩnh vực nhất định và các vai trò cùng trách nhiệm của các thực thể khác nhau trong những chuỗi cung ứng này;
  4. việc áp dụng luật lệ và các cơ chế quan hệ lao tư;
  5. các quyền hạn và nghĩa vụ pháp lý của công nhân làm thuê, các công ty và tổ chức chủ/thực thể công nhân làm thuê và bất kỳ điểm mơ hồ nào tồn tại giữa những đối tượng này;
  6. lời cáo buộc rằng công nhân làm thuê và thỏa thuận/hợp đồng giả đang được sử dụng để né tránh luật lệ về nơi làm việc và nghĩa vụ pháp định khác, và tính hiệu quả của việc thực hiện các luật lệ về quan hệ lao tư, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp và bồi thường công nhân;
  7. việc đòi hỏi các công ty và tổ chức chủ/thực thể công nhân làm thuê phải cung cấp chỗ ở thích hợp cho công nhân; và
  8. mức độ và tác động đối với nhu cầu nhân lực lâu dài của việc thay thế công nhân biên chế, người học nghề (apprentice) và người học việc (trainee) bằng công nhân làm thuê.
 2. Mức độ, tính chất và hậu quả của các hình thức việc làm bấp bênh khác tại Victoria, bao gồm nhưng không
  1. việc sử dụng thị thực làm việc, đặc biệt là việc làm bấp bênh, lương thấp, không cần tay nghề hoặc có tay nghề phần nào và thợ;
  2. lợi dụng người có thị thực làm việc và các công nhân diện dễ bị tổn thương khác kể cả nữ công nhân;
  3. hợp đồng giả và việc sử dụng các cấu trúc công ty 'phoenix';
  4. tác động của việc làm bấp bênh đối với công nhân, gia đình và các mối quan hệ của họ, và đối với các cộng đồng địa phương, bao gồm vấn đề căng thẳng tài chính và nhà ở;
  5. tác động về mặt kinh tế và xã hội đối với Victoria; và
  6. những cách thức mà các phương thức vô lương tâm về việc làm tạo ra tình trạng cạnh tranh bất công đối với các doanh nghiệp.
 3. Khi đưa ra các khuyến nghị, Cuộc Điều tra này phải xét đết các vấn đề bao gồm:
  1. những hạn chế về quyền lực pháp lý của Victoria đối với các vấn đề quan hệ lao tư và các vấn đề liên quan cũng như năng lực để giám sát những vấn đề này;
  2. quyền lực của Liên bang vì chúng có liên quan đến thị thực làm việc;
  3. việc giám sát tại các tiểu bang khác của Úc và tại các nước khác, kể cả cách thức giám sát công nhân làm thuê như thế nào tại các phạm vi tư pháp khác;
  4. tác động, lợi ích, hoặc bất lợi của bất kỳ chế độ giám sát nào được áp dụng cho các doanh nghiệp công nhân làm thuê đối với doanh nghiệp tại Victoria;
  5. tác dụng của bất kỳ thủ tục giám sát nào của Victoria khi không có phương án toàn quốc;
  6. các cơ chế giám sát để đáp ứng các mục tiêu bảo vệ quyền lợi của công nhân dễ bị tổn thương; và
  7. các nghĩa vụ của Úc theo công pháp quốc tế, kể cả Hiệp định Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organisation Conventions).

Page last updated: 20 July 2016