Persian - فارسی

وزیر روابط صنعتی Natalie Hutchins, MP آغاز طرح بررسی و کند و کاو صنعت تامین نیروی کارو نیز مشاغلی که از امنیت شغلی پایینی برخوردارند را اعلام نموده است. این طرح نحوه عملکرد شرکت های تامین کننده نیروی کار، مشاغل با امنیت شغلی کم، قراردادهای کاری SHAM و نیز سو استفاده از نوع ویزای نیروی کار به منظور گریز از قوانین کارو تضعیف حداقل استاندادرهای استخدام را مورد بررسی قرار می دهد. ریاست این طرح را پرفسورAnthony Forsyth  از دانشگاه  RMIT برعهده خواهد داشت.

این طرح علاقه مند به شنیدن نظرات کارگرانی که از طریق شرکتهای تامین نیرو به کار گرفته می شوند و نیز صاحبان این شرکتها می باشد. این طرح همچنین به آثار اقتصادی و اجتماعی کم بودن امنیت کاری شامل ساعات کاری نامشخص، عدم دسترسی به استحقاقات و پرداخت های متغییرمی پردازد. لذا از مشارکت کارگران، خانوادها و دوستانشان در این طرح استقبال می گردد.

پیش زمینه این طرح منتشر شده است و فراخوان ارسال نظرات درخصوص شرایط مرجع از جانب اشخاص علاقه مند باز گردیده است. این طرح همچنین یک سری جلسات عمومی درنواحی شهری و منطقه ای را برگزار خواهد نمود.

این وب سایت متعاقبا تاریخ ارائه نظرات مکتوب و نیز تاریخ و محل برگزاری جلسات را به اطلاع شما خواهد رساند.

اشخاص می توانند در جلسات عمومی شرکت نمایند و یا ایمیل و نظرات کتبی خود را ارسال نمایند. نظرات را می توان به labourhire.inquiry@ecodev.vic.gov.au ارسال نمود. شما می توانید درخواست نمایید که نام و تاریخ ارسال نظرات شما به اطلاع عموم نرسد.

این طرح گزارش نهایی خود را تا 31 جولای 2016 ارائه خواهد داد.

TERMS OF REFERENCE

ضوابط مرجع

طرح کندوکاو ایالت ویکتوریا درخصوص بکارگیری نیرو کار بدون امنیت شغلی


به منظور کند و کاو، درنظر گرفتن موارد ذیل و گزارش آن به وزیر صنایع تا 31 جولای 2016

 1. ماهیت، میزان ونتایج بکارگیری نیرو درایالت ویکتوریا که شامل موارد زیر بوده ولی محدود به آن نمی باشد:

  1. وضعیت استخدامی کارگرانی که توسط شرکت های تامین نیروی کار به کارگمارده می گردند.
  2. نحوه عمل کرد تامین کنندگان نیروی کار درصنایع و/یا مناطق خاص;
  3. به کارگیری وآثار ناشی توافق های مربوطه درزنجیره عرضه بخش های خاص و نقش و مسئولیت های اشخاص مختلف در آن زنجیره های عرضه
  4. اعمال قوانین روابط صنعتی و ابزار و آلات
  5. حقوق قانونی و تعهدات کارگران، شرکت ها، اشخاص و سازمانهای میزبان تامین کننده و شونده نیروی کار و ابهامات موجود در روابط فی مابین آنها
  6. ادعای وجود توافق هایی برای تامین نیروی کار و قراردادهای Sham (نوعی قرارداد کاری که در آن کارفرما عامدانه نیروی کار خود را به عنوان پیمانکار مستقل به کار می گیرد) به منظور گریز از تعهدات قانونی و سایر قوانین کارونیز کارآیی قوانین روابط صنعتی، بهداشت و ایمنی و قوانین جبران خسارات کارگران، در حال حاضر
  7. نیاز به تامین تمهیدات مناسب برای کارگران توسط سازمانها و اشخاص میزبان و
  8. تاثیرومیزان نیازجایگزین کنندگان نیروی کار دائمی ، دستیاران و فراگیران با کارگرانی که از طریق تامین کننده های نیروی کاربه کار گمارده می گردند به نیروی کار دردراز مدت.   
 2. ماهیت، اندازه و نتایج سایرکارهای دارای امنیت شغلی پایین در ویکتوریا که شامل موارد زیر بوده ولی محدود به آن نمی باشد: 

  1. به کارگیری دارندگان ویزای کار، به ویژه در مشاغل وکارهای دارای امنیت شغلی پایین ، و دستمزد کم  و یا بدون نیاز به مهارت و یا با مهارت نسبی
  2. استثمار دارندگان ویزای کار و سایر اقشارکارگری آسیب پذیر ازجمله کارگران زن
  3. قردادهای کاری Sham و استفاده از ساختارهای Phoenix
  4. اثرات نامطلوب کارهای دارای امنیت شغلی پایین برکارگران، خانواده ها و روابط آنها و نیز جامعه محلی از جمله فشارهای مالی و مسکن
  5. اثرات اقتصادی و اجتماعی آن برای ویکتوریا و
  6. روشهایی که در آنها شیوه های نادرست استخدام سبب ناعادلانه شدن فضای رقابت کاری بین کسب و کارها می شود.
 3. این بررسی و کند و کاو در ارائه توصیه های خود موارد زیر را در نظر می گیرد:
  1. محدودیت های قوای قانونگذار در ویکتوریا بر روابط صنعتی و سایر امور مربوطه و نیز ظرفیت نظارت بر این امور
  2. قدرت دولت کامن ولث وپوشش ویزاهای کار
  3. مقررات در سایر حوزه های قانون گذاری دراسترالیا و سایر کشورها مشتمل بر نحوه تامین نیروی کار در آن حوزه ها
  4. تاثیر، مزایا و مضررات احتمالی این رژیم های نظارتی درخصوص شرکت های تامین نیروی کار بر کسب و کارهای ویکتوریا
  5. توانایی هرنوع سازکارنظارتی در ویکتوریا در غیاب یک رویکرد ملی
  6. مکانیزم نظارتی برای حفاظت از حقوق اقشار کارگری آسیب پذیر
  7. تعهدات استرالیا بر اساس قوانین بین المللی شامل کنوانسیون های سازمان بین المللی کار

Page last updated: 20 July 2016